Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ( „VOP“) společnosti SMITIO s.r.o., IČ 06849113, se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 60200 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104667 („Smitio“), pro přístup a užití webového portálu www.smitio.com

1. Základní pojmy

 • Poskytovatel – společnost Smitio,
 • Portál – webové stránky dostupné na adrese www.smitio.com,
 • Klient – právnická osoba, která na portálu vytvoří profil své společnosti,
 • Profil – souhrn údajů o Klientovi vložené Klientem do Portálu
 • Uživatel – jakákoliv osoba, která navštíví Portál,
 • Služba – jakákoliv služba aktuálně nabízená Poskytovatelem,
 • Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Klientem.

2 Úvodní ustanovení

2.1 VOP upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál, jakož i další související právní vztahy Uživatelů a Klientů s Poskytovatelem.

2.2 Užitím Služeb na Portálu Klient i Uživatel potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a zástupce právnické osoby potvrzuje, že má oprávnění za tuto právnickou osobu VOP přijmout.

2.3 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito VOP.

3 Specifikace zákazníků

3.1 Služby jsou poskytované Klientům, kteří:

 • jsou platně založené a existující právnické osoby (služby nejsou dostupné fyzickým Podnikajícím osobám),
 • mají sídlo alespoň v jednom státě EU,
 • jsou zastoupené oprávněnou osobou,
 • nejsou v úpadku, likvidaci a nebo platební neschopnosti,
 • nejsou registrovanou personální agenturou dle zákona č. 435/2005 Sb. o zaměstnanosti.

4 Přehled služeb

4.1 Poskytovatel poskytuje Klientům následující služby:

 • Profil, který slouží Klientovi k jeho prezentaci,
 • Zveřejňování projektů a pracovních nabídek – služba umožňující prezentaci Klientem nabízených pracovních nabídek na konkrétních projektech. Počet projektů a pracovních nabídek zveřejněných pro Uživatele je omezen Klientem zvoleným balíčkem.

4.2 Služby jsou poskytované za poplatek dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

5 Uživatelský obsah

5.1 Klient je odpovědný za veškerý jím zveřejněný uživatelský obsah na Portálu.

5.2 Klient je povinný prezentovat:

 • Výhradně informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani Poskytovateli,
 • Jasné a určité informace, které nevyvolávají klamavou představu o společnosti, zveřejněném projektu či pracovní nabídce.

5.3 Na Portálu nesmí být použitý zejména obsah, jenž:

 • je v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy,
 • je úmyslně nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící,
 • porušuje autorská práva nebo nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany,
 • je urážlivý, výhružný, obscénní nebo může být přiměřeně jakkoli jinak interpretován jako nepřístojný,
 • infikuje webové stránky viry, malware, bloatware nebo jiným typem software, jenž narušuje efektivní činnost Portálu nebo mění jeho obsah jiným způsobem, než je v souladu s VOP,
 • vyžaduje licenci nebo formální souhlas ke zveřejnění, pokud nebyl příslušný souhlas Klientem získán,
 • obsahuje obchodní sdělení nesouvisející s povahou Portálu,
 • obsahuje informace, které by mohly poškodit pověst Poskytovatele.

5.4 Na Portálu je možné zveřejňovat nabídky práce a projektů,

 • které jsou určeny pro IT specialisty,
 • které jsou prezentovány v souladu se zvyklostmi pro vyplňování vstupních formulářů,
 • které neobsahují přímý internetový odkaz na pracovní pozice Klienta nebo odkazy na formuláře vyžadující registraci osob a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají osoby k registraci.

5.5 Poskytovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací dle bodu 5.2, 5.3 a 5.4 VOP. Poskytovatel je oprávněn upozornit Klienta na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat okamžitou nápravu.

5.6 Poskytovatel má výhradní právo rozhodnout, zda je zveřejněný uživatelský obsah v souladu s výše uvedenými pravidly a pokud má za to, že daný obsah v souladu není, může bez předchozího upozornění obsah smazat a Klientovi zabránit v dalším používaní webového portálu. Poskytovatel není povinný takové kroky zdůvodňovat.

5.7 Klient není oprávněn měnit v průběhu poskytování služeb zveřejňované údaje v textu a názvu pracovní nabídky v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu nabízené pozice. Poskytovatel je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně pracovní nabídky.

5.8 Pokud není výslovně uvedeno jinak, autorská práva a nároky vyplývající z práv duševního vlastnictví k veškerému obsahu na Portálu je ve vlastnictví Poskytovatele.

6 Použití portálu

6.1 Přístup pro Uživatele Portálu je bezplatný.

6.2 Přístup Klienta probíhá prostřednictvím Profilu Klienta, na němž Klient zveřejňuje informace dle bodu 5.2 VOP. Vytvoření Profilu Klienta podléhá schválení Poskytovatele a je nutným předpokladem prezentace informací dle bodu 5.2 VOP. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout vytvoření Profilu Klienta bez udání důvodu, přičemž v případě takového odmítnutí nevzniká Klientovi právo na náhradu případné vzniklé škody.

6.3 Klient je povinen:

 • oznámit Poskytovateli veškeré bezpečnostní nedostatky portálu, které se při jeho užívání dozvěděl,
 • zřídit pro každého příslušného pracovníka samostatný uživatelský účet v rámci Portálu a nastavit pro takový účet jedinečné přihlašovací jméno a heslo,
 • zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů mezi pracovníky Klienta nebo třetím osobám,
 • chránit přihlašovací údaje, a
 • zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

6.4 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo k jejich zneužití, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Klienta, anebo za jinou případnou újmu vzniklou v důsledku porušení výše uvedených povinností Klienta.

6.5 Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Klientem. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Klienty na portálu a neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na portálu ani za případné nekalosoutěžní jednání Klientů nebo porušení osobnostních nebo autorských práv.

6.6 Je vyvíjeno veškeré úsilí pro údržbu Portálu tak, aby byla zajištěna jejich plná a nepřetržitá provozuschopnost. Nicméně, příležitostně může docházet k výpadkům a nedostupnosti z důvodu údržby, přepracování obsahu nebo technických problémů. Poskytovatel nepřejímá žádnou odpovědnost či závazek za takovouto nedostupnost.

7 Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies

7.1 Ochrana osobních údajů se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena zde a používání cookies pravidly, která jsou uvedena zde. Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto VOP.

8 Mlčenlivost

8.1 Klient i Poskytovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace a údaje získané od druhé smluvní strany, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci a byly smluvní stranou za důvěrné označeny. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o Uživatelích, kandidátech na pracovní pozice zveřejněné Klientem, Klientech, know-how a dalších záležitostech zúčastněných subjektů, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství.

8.2 Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Poskytovatele.

9 Závěrečná a společná ustanovení

9.1 Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat. Změna VOP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Portálu, nebude-li stanovena pozdější účinnost.

9.2 Tyto VOP se řídí zákony České republiky.

9.3 V případě, že by se některé ustanovení VOP stalo neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí VOP.

9.4 Pro spory mezi Poskytovatelem a Klientem je místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele.

9.5 Tyto VOP jsou platné a účinné od 15. 5. 2018.