Pravidla nakládání s osobními údaji
a poučení o právech subjektů údajů

S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnost SMITIO s.r.o. jako správce údajů poskytuje Vám jako subjektu údajů informace o jejich zpracování a poučení o Vašich právech.

Správcem osobních údajů je společnost SMITIO s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, kontaktní emailová adresa CEO společnosti je vymazal@smitio.com.

Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

(i) Registrační formulář zaměstnavatelů

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost se zaregistrovat k webovému portálu smitio.com a stát se naším klientem. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
Kontaktování smluvního partnera a uzavření smlouvyJméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt, pozice ve společnostiNezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Zasílání nabídky služeb naší společnostiEmailový kontakt, telefonní kontaktOprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat a uzavřít s Vámi smlouvu. Uvedení pracovní pozice kontaktní osoby ve společnosti usnadní naši komunikaci s Vámi.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby podobné těm, o které se zajímáte. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tyto obchodní nabídky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních nabídek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého emailu).

Sdílení osobních údajů zaměstnanců zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé mají možnost na webovém portále sdílet osobní údaje o svých zaměstnancích (jmenné a kontaktní údaje, fotografie). Správcem osobních údajů je zaměstnavatel těchto zaměstnanců, společnost SMITIO vystupuje jako zpracovatel osobních údajů.

Zaměstnavatelé jsou povinni mít řádný právní titul ke sdílení osobních údajů svých zaměstnanců.

Jako zpracovatel osobních údajů zejména nesmíme

 • a) zapojit do zpracování výše uvedených osobních údajů třetí osoby bez písemného povolení zaměstnavatele;
 • b) zpracovávat tyto osobní údaje bez doložených pokynů zaměstnavatele.

Naopak jako zpracovatel musíme

 • a) přijmout dostatečné zabezpečení těchto osobních údajů;
 • b) být nápomocni zaměstnavateli v případě žádostech subjektů údajů;
 • c) být nápomocni zaměstnavateli při prokazování souladu s nařízením Úřadu na ochranu osobních údajů;
 • d) vymazat po ukončení smlouvy veškeré takto poskytnuté osobní údaje a jejich kopie;
 • e) umožnit audit zaměstnavateli či jeho auditorovi, že byly splněny všechny výše uvedené zákazy a příkazy.

Zaměstnavatel, působící jako správce,

 • a) tímto povoluje zapojit do zpracování výše uvedených osobních údajů třetí osoby, a to zpracovatele níže v tomto dokumentu uvedené;
 • b) tímto uděluje pokyn zpracovávat osobní údaje jeho zaměstnanců na webových stránkách za účelem jejich poskytnutí, kterým je jejich zpracování a zveřejnění, případně výmaz.

(ii) Webový formulář „Registrace kandidáta“

Prostřednictvím webového formuláře máte možnost nám sdělit Vaše osobní údaje, abychom Vás mohli zaregistrovat a vytvořit Váš relevantní profil. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titul
Registrace a vytvoření profilu uchazeče o zaměstnáníJméno, příjmení, emailový kontakt, telefonní kontakt, preferovaný jazyk, preferovaná lokalita, počet let zkušeností, technologie, se kterými chcete pracovat, životopis, LinkedIn profilNezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Zasílání nabídky služeb naší společnostiEmailový kontaktOprávněný zájem spočívající v nabízení relevantních služeb

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vás kontaktovat, ani sdělit Vaše osobní údaje Vámi vybranému zaměstnavateli.

Vedle toho zpracováváme Vaše osobní údaje zadané v rámci registračního formuláře k tomu, abychom Vám mohli nabízet naše služby podobné těm, o které se zajímáte. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek máte právo vyslovit námitku, na základě které, ihned se zasíláním obchodních nabídek a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tyto obchodní nabídky a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních nabídek nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého emailu).

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Vaše osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu pěti let od Vaší registrace, případně od Vašeho posledního přihlášení, pokud bychom k jejich zpracování neměli jiný právní titul.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Všechny poskytované služby nejsme schopni zajistit vlastními silami. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

PříjemceDůvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)V současné době využíváme poskytovatele softwarového řešení, který v pozici zpracovatele servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémů.
Osoba zajišťující rozesílání emailůMůže dojít k tomu, že rozesíláním emailů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši emailovou adresu.
Osoby zajišťující marketingový výzkum, zpracování statistik a zpracování dat pro zlepšení přístupu uživatelůV současné době využíváme osoby zajišťující pro nás tyto služby

Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

Poučení o právech subjektů údajů

Jaká jsou Vaše práva?

S ohledem na skutečnost, že o Vás zpracováváme osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese společnosti Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno nebo na emailové adrese vymazal@smitio.com.

Právo na přístup

Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které o Vaší osobě uchováváme a zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 • c) odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • d) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • e) vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • f) existuje určitý zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • g) zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, budeme Vás informovat o důvodu, na základě, kterého nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 • a) zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • b) již nepotřebujeme Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • c) byla Vámi vznesena námitka proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě tzv.oprávněného zájmu

S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

Právo na stížnost

V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem porušujeme Vaše práva, máte možnost u nás podat stížnost, případně podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů.

Aktualizováno dne: 22. 7. 2018